Select Page

ENTERSOFT BUSINESS SUITE

Το WinEra ERP αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων με διευρυμένες δυνατότητες, ώστε να καλύπτει τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης.

ΓΕΝΙΚΑ

 • Το Entersoft Business Suite® παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης πολλαπλών εταιρικών διαστάσεων και υποστηρίζει πολυεταιρική οργάνωση σε ενιαία Βάση Δεδομένων. Το λογισμικό προσφέρει άμεσα αναλυτικές πληροφορίες, αναφορές, Dashboards και αναλύσεις B.I. για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο.
 • Το Entersoft Business Suite® περιέχει έτοιμες προτάσεις, μηχανισμούς και εργαλεία για την αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των επιχειρηματικών ροών, τη βελτιστοποίηση του κόστους και την έγκαιρη λήψη αποφάσεων που θα στηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους και την ανάπτυξη των σύγχρονων εταιρειών. Ένα ευρύ πληροφοριακό σύστημα με μοντέρνα δομή και χαρακτηριστικά σταδιακής υιοθέτησης από οργανισμούς που μεταβάλλονται και αναπτύσσονται.
 • Οι ενότητες του Entersoft Business Suite’s® – ERP οργανώνει και διαχέει την πληροφορία σε όλο τον οργανισμό προσφέροντας Role Based επιχειρηματικές διαδικασίες και πληροφόρηση, πολλαπλά έτοιμα σενάρια λειτουργίας (best practices) που αφορούν στην ραχοκοκαλιά της επιχείρησης, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Η πλούσια πληροφόρηση σε Dashboards αλλά και αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας, μέσα από μια ενιαία βάση δεδομένων, δημιουργούν τις συνθήκες για άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές και γρήγορη αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΠΗΓΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Ταμειακή επάρκεια, άμεση & σχετική ρευστότητα, εικόνα διαθεσίμων, εισροών & εκροών από ανεξόφλητες υποχρεώσεις, απαιτήσεις, επιταγές , από ανοικτές παραγγελίες, προτιμολόγια, από ανεκτέλεστο budget, από εκμετάλλευση τραπεζικών πλαφόν.

ON-LINE ΠΟΡΕΙΑ BUDGET & PROJECTION

On-line παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού πωλήσεων, αγορών, εξόδων & επενδύσεων με ανάλυση ανά εμπορικό τομέα-δραστηριότητα. Υπολογισμός μελλοντικής απόκλισης από τα προϋπολογισθέντα, με βάση την κάλυψη μέχρι συγκεκριμένη μέρα/μήνα.
i

WHAT-IF ΣΕΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΕ BUDGET & CASH-FLOW

Ενσωμάτωση έκτακτων προβλέψεων για κίνδυνους π.χ. επισφάλειες, έκτακτοι φόροι ή για πρόσθετα έξοδα σε κοινή προβολή με τον Εταιρικό Προϋπολογισμό και αντιστοίχως (με βάση την ταμειακή τους απεικόνιση) στην Πρόβλεψη Χρηματοροής.
n

ΕΝΙΑΙΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ

Ενοποιημένο (consolidated) λογιστικό & εμπορικό υπόλοιπο συναλλασσομένων ανεξάρτητα ρόλου (π.χ. πελάτησ-προμηθευτής) & εταιρείας του ομίλου. Απαραίτητη πληροφόρηση στη διαδικασία συμφωνίας υπολοίπου.
l

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΤΙΔΩΝ

Πλήρης παρακολούθηση του ιστορικού εξέλιξης παρτίδας προϊόντων ξεκινώντας από την παραλαβή ή την παραγωγή της και καταλήγοντας στην τελευταία της αποστολή. Κατάσταση πληροφόρησης για τη διαδρομή & την τρέχουσα θέση παρτίδας.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μέσοι χρόνοι διεκπεραίωσης εντολών παραγωγής, χρόνοι παράδοσης προϊόντων κατά παραγγελία, στοιχεία κόστους & κερδοφορίας.
Αυτόματος υπολογισμός των ελλείψεων σε α’ ύλες και χρονική τοποθέτηση των παραγγελιών αγορών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο απαιτητό επίπεδο αποθεμάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 • Γενική Λογιστική.
 • Λογιστική Κόστους.
 • Διαχείριση Παγίων – Περουσιακών Στοιχείων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Διαχείριση Budgeting.
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση.
 • Διαχείριση Εισπρακτέων & Πληρωτέων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΙΔΩΝ

 • Διαχείριση Αποθεμάτων & Αποθηκών.
 • Σύνθετα Είδη, Συνταγές, Set/Kits.
 • Αριθμοί Σειράς.
 • Προτεινόμενα Είδη, Εναλλακτικά, Παρελκόμενα, Υποκατάστατα, Αξεσουάρ.
 • Παρτίδες.
 • Χρώμα – Μέγεθος – Σορτιμέντο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Βιομηχανική Παραγωγή.
 • Βιομηχανική Κοστολόγηση.
 • Προγραμματισμός Αναγκών Προϊόντων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (CRM)

 • Διαχείριση Ενεργειών Πωλήσεων.
 • Διαχείριση Πωλητών – Προμηθειών.
 • Διαχείριση Ευκαιριών – Πωλήσεων.
 • Marketing Campaigns – Ερωτηματολόγια.
 • Διαχείριση Service.
 • Διαχείριση Συμφωνιών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

 • Διαχείριση Έργων.
 • Οικονομική Διαχείριση Έργων.

Εκδόσεις

 • Entersoft Business Suite
 • Entersoft Expert