Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Οι εργαζόμενοι αποτελούν τον σημαντικότερο συντελεστή της επιχειρησιακής επιτυχίας, γιατί είναι ο πόρος που διαμορφώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε επιχείρησης.

Η Data Communication, έχοντας συνειδητοποιήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, δημιούργησε το Premium HRM – Human Resources Management System. Το Premium HRM έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησης. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, οι οποίες επιθυμούν ένα σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριακό σύστημα, που να προσφέρει το κατάλληλο υπόβαθρο για την επίτευξη της άριστης οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το Premium HRM προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και παρακολουθεί ολοκληρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν στους εργαζόμενους, την προσωπική καθώς και την επιχειρησιακή τους εξέλιξη. Μπορεί, επίσης, να αποτελέσει τη βάση λειτουργίας του συστήματος ISO των επιχειρήσεων που έχουν λάβει σχετική πιστοποίηση.

Το Premium Hrm Περιλαμβάνει Τα Εξής:

triangle-10px  Διαχείριση Ατομικών Στοιχείων Εργαζομένων

triangle-10px  Εκπαίδευση

triangle-10px  Αξιολόγηση Εργαζομένων

triangle-10px  Δάνεια

triangle-10px  Παροχές

triangle-10px  Ταξίδια

triangle-10px  Άδειες – Απουσίες

triangle-10px  Διαχείριση Υποψηφίων

triangle-10px  Αγγελίες Προσωπικού

triangle-10px  Οργανόγραμμα & Περιγραφές Θέσεων

triangle-10px  Μισθοδοσία (Δείτε περισσότερα για την εφαρμογή Premium HRM – Μισθοδοσία)

triangle-10px  Διαχείριση Γραφείου (Office Management)

Χαρακτηριστικά & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Ευελιξία & Επεκτασιμότητα

 • To Premium HRM είναι δομημένο σε υποσυστήματα (modules) και καλύπτει όλες τις λειτουργίες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Η modular δομή επιτρέπει στην επιχείρηση να επεκτείνει το σύστημα με σταδιακή προμήθεια πρόσθετων υποσυστημάτων σύμφωνα με τη εξέλιξη των αναγκών της.
 • To σύστημα διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής στις ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού οριζόμενων και υπολογιζόμενων πεδίων σε όλα τα βασικά αρχεία επιτρέπει στο χρήστη να προσδώσει στο σύστημα τα επί πλέον χαρακτηριστικά που επιθυμεί. Ειδικότερα, κάθε υποσύστημα του Premium HRM διαθέτει ανά 5 οριζόμενα πεδία σε κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Ημερομηνίες, Κείμενο, Μεταβλητές, Αριθμοί, Πίνακες. Οι ιδιότητες των οριζόμενων πεδίων επιτρέπουν τον πλήρη καθορισμό της μορφολογίας τους και τη μερική ή ολική ένταξή τους στη λειτουργία του συστήματος Premium HRM εξασφαλίζοντας την απόλυτη κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σύμφωνα με την πολιτική προσωπικού που εφαρμόζει. Τα υπολογιζόμενα πεδία έχουν δυνατότητες παραμετροποίησης όπως τα υπόλοιπα πεδία του συστήματος.

Λειτουργικότητα & Προσαρμοστικότητα

 • Οι οθόνες εργασίας μπορεί να μορφοποιηθούν από το χρήστη (όσον αφορά τη διαμόρφωση, τη σειρά εμφάνισης των πεδίων, τις γραφικές παραστάσεις), σύμφωνα με τις ανάγκες του, χωρίς να επηρεάζεται ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλές μέθοδοι επιλογής εργασιών (mouse, πληκτρολόγιο) με δυνατότητα, κατ’ επιλογή του χρήστη, εναλλακτικής χρήσης function keys, όμοιων με εκείνων που χρησιμοποιούνται στο λειτουργικό σύστημα DOS.
 • Το Premium HRM προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης σε εκτυπωτές laser, inkjet και, επί πλέον, dot matrix. Για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης σε εκτυπωτές dot matrix η Data Communication ανέπτυξε ειδική τεχνολογία που επιτρέπει την εκτύπωση σε draft mode αντί της συνήθους graphic mode.
 • Η χρήση των Related Menus και της δυνατότητας Drill-Down επιτρέπουν στο χρήστη να ανατρέχει άμεσα σε κάθε σχετιζόμενο αρχείο με εκείνο που διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή.
 • Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς στο Premium HRM των βασικών στοιχείων των εργαζομένων από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

Ασφάλεια Δεδομένων

 • Το Premium HRM διαθέτει ισχυρό και πολυεπίπεδο σύστημα ασφάλειας των δεδομένων με ορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης κάθε χρήστη ή ομάδων χρηστών στις επιμέρους λειτουργίες (επίπεδο menu) και στα πεδία των οθονών καταχώρησης, Έτσι διασφαλίζεται η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία του συστήματος καθώς και η προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών της επιχείρησης και των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων.
 • Το σύστημα διαθέτει δυνατότητα επισήμανσης λαθών σε δύο επίπεδα: προειδοποίηση για λάθος που δεν είναι απαραίτητο να διορθωθεί (πχ. λάθος ΑΦΜ) και προειδοποίηση για λάθος που πρέπει να αποκατασταθεί (πχ. κωδικός εργαζομένου). Επίσης, σύστημα κωδικοποίησης λαθών για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Data Communication.

Αναζήτηση, Eπεξεργασία & Αξιοποίηση Πληροφοριών

 • Το Premium HRM διαθέτει εξελιγμένο, εύχρηστο και ευέλικτο σύστημα αναζήτησης πληροφοριών που επιτρέπει την σύνθεση δεδομένων από όλη την εφαρμογή και την παρουσίασή τους κατά τον ενδεδειγμένο, για κάθε περίπτωση, τρόπο ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και να υποστηριχθεί η διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Η αναζήτηση των πληροφοριών γίνεται σύμφωνα με παραμέτρους που ορίζει ο χρήστης επιλέγοντας από σχετικούς πίνακες που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα πεδία ενός υποσυστήματος. Ταυτόχρονα, το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει τη μορφή και τον τρόπο ταξινόμησης των στοιχείων που επέλεξε.

Δημιουργία Αναφορών & Γραφικών Παραστάσεων (MIS Reporting)

 • Ευέλικτο, ταχύ και λειτουργικό το σύστημα δημιουργίας αναφορών και γραφικών παραστάσεων του Premium HRM μπορεί, σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη, να λαμβάνει πληροφορίες από όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής και να δημιουργεί αναφορές. Ο χρήστης μπορεί να λάβει την όποια πληροφόρηση επιθυμεί επιλέγοντας εκτυπώσεις από τις ήδη υπάρχουσες στην εφαρμογή, ή δημιουργώντας νέες σύμφωνα με τις παραμέτρους, τα πεδία και τους τρόπους υπολογισμού που ο ίδιος επιθυμεί.
 • Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τις φόρμες καταχώρησης ή παρουσίασης των στοιχείων που επιθυμεί άμεσα και χωρίς κόπο. Οι φόρμες αυτές μεταφέρονται αναλλοίωτες στις νέες εκδόσεις της εφαρμογής.

Τεχνολογική Πρωτοπορία

Το σύστημα Premium HRM έχει δομηθεί με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και διαθέτει:

 • Αρχιτεκτονική client server και αντικειμενοστραφή μεθοδολογία σχεδιασμού (Object Oriented).
 • Εργαλεία ανάπτυξης της εφαρμογής: Power Builder, Microsoft.Net
 • Γραφικό περιβάλλον εργασίας (Windows) που λειτουργεί στις πλέον καθιερωμένες πλατφόρμες (Windows NT, XP, Windows 98, 2000, 2003, Millenium).
 • Απόλυτη ασφάλεια των στοιχείων και αξιόπιστη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών με τη σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS) της Microsoft SQL Server.
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με όλες τις εφαρμογές Microsoft Windows (Excel, Word, Access), Chrystal Reports κλπ για απεριόριστες δυνατότητες επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, διαμόρφωση εκτυπώσεων και αναφορών.