Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Κύριο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού είναι η εποχικότητα. Η πλειονότητα των μονάδων, ιδιαίτερα των ξενοδοχειακών, χαρακτηρίζεται από εποχική λειτουργία γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη πρόσληψης προσωπικού εποχικής απασχόλησης που λειτουργεί σε βάρδιες. Ο τρόπος λειτουργίας των μονάδων. η εποχικότητα απασχόλησης, οι ειδικές συλλογικές συμβάσεις και τα ρεπό του προσωπικού δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις για το μηχανογραφικό σύστημα και, ειδικότερα, όσον αφορά στον υπολογισμό μισθοδοσίας, με αποτέλεσμα οι ανάγκες αυτές να μη μπορούν να καλυφθούν με επάρκεια από μία κλασσική εφαρμογή μισθοδοσίας.

Η Data Communication δημιούργησε την μισθοδοσία Premium HRM-Hotel για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες των ξενοδοχειακών και λοιπών επιχειρήσεων εποχικής λειτουργίας. Έχοντας 17ετή εμπειρία και χιλιάδες επιτυχημένες εγκαταστάσεις προγραμμάτων μισθοδοσίας σε όλη την Ελλάδα είναι σε θέση να προσφέρει την ολοκληρωμένη και απόλυτη λύση, τεχνολογίας Windows, για τα ξενοδοχεία και τις λοιπές μονάδες εποχικής λειτουργίας.

To Premium HRM – Μισθοδοσία Περιλαμβάνει Τα Εξής

triangle-10px  Δυνατότητα διαχείρισης 2ου Πακέτου Κάλυψης και υπολογισμού εισφορών Υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

triangle-10px  Αυτόματος υπολογισμός των επιχορηγούμενων ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας. Εκτύπωση των σχετικών εντύπων Β, Β1, Β2.

triangle-10px  Κάλυψη Οποιασδήποτε εργασιακής σχέσης ή συστήματος αμοιβής: ημερομίσθιοι, μισθωτοί, ωρομίσθιοι, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου εργασίας, εποχιακοί ή μερικώς απασχολούμενοι.

triangle-10px  Δυνατότητα διαχείρισης απεριόριστου αριθμού επαναπροσλήψεων εργαζομένων, ιδιότητα ιδιαίτερα σημαντική για την κάλυψη εποχιακού προσωπικού.

triangle-10px  Δυνατότητα ορισμού σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη στοιχείων όπως: ημέρες εργασίας ανά μήνα. ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα, ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης. ώρες εργασίας ανά ημέρα, συντελεστής ημερών ασφάλισης, ανώτατες ασφαλιστικές ημέρες έτσι ώστε να καλύπτονται με πληρότητα όλες οι διατάξεις που αφορούν τους ξενοδοχοϋπαλλήλους.

triangle-10px  Υπολογισμός μη ληφθείσας αδείας και ασφαλιστικών ημερών.

triangle-10px  Υπολογισμός ρεπό (ημέρες ανάπαυσης) βάσει της νομοθεσίας.

triangle-10px  Υπολογισμός υπερωριών και προσαυξήσεων αργίας νύχτας για ημερομισθίους και μισθωτούς βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

triangle-10px  Κάλυψη όλων των κατηγοριών ασθενείας (κανονική, κυοφορία, εργατικό ατύχημα). Υπολογισμός των δικαιούμενων ημερών ασθενείας με παράλληλη εξασφάλιση του χρήστη από τυχόν λανθασμένο υπολογισμό ημερών ασθενείας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

triangle-10px  Αυτόματος υπολογισμός Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών με δυνατότητα επιλογής του αριθμού των μισθοδοτικών περιόδων για πλήρη κάλυψη των εποχικά απασχολούμενων.

triangle-10px  Αυτόματος υπολογισμός χρονοεπιδομάτων, δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων, επιδόματος αδείας. Άδειας ληφθείσης, αποζημίωσης αδείας, αποζημίωσης απόλυσης για οποιαδήποτε εργασιακή κατάσταση όπως εργαζόμενοι σε εξαήμερη ή πενθήμερη βάση, με τακτική διαλείπουσα απασχόληση ή με μη τακτική διαλείπουσα απασχόληση, με κατ’ αποκοπή εργασία, αμειβόμενοι με πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια, καθώς και οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης άνω των τριών ημερών εβδομαδιαίως κλπ.

triangle-10px  Δυνατότητα υπολογισμού προσαυξήσεων των ανωτέρω αποδοχών με βάση τα τακτικά καταβαλλόμενα επιδόματα ή υπερωρίες.

triangle-10px  Ολοκληρωμένη κάλυψη μηχανογραφικής διαχείρισης των ΑΠΔ του ΙΚΑ, του ΤΑΞΥ και όλων των λοιπών ταμείων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Απόλυτα σύμφωνη με τη νομοθεσία για τους εποχικούς.

triangle-10px  Πλήρης κάλυψη όλων των απαιτήσεων του ΤΑΞΥ και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών.

triangle-10px  Αυτόματος υπολογισμός μισθοδοσίας βάσει των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και ειδικότερα αυτών που αφορούν τους ξενοδοχοϋπάλληλους και τους λοιπούς εργαζομένους στον κλάδο Τουρισμού.

Δυνατότητες

triangle-10px  Άμεση εγκατάσταση και λειτουργία της Premium HRM-Hotel, χωρίς να απαιτούνται παραμετροποιήσεις για ολοκληρωμένη κάλυψη των τυποποιημένων αναγκών μισθοδοσίας της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί και απόλυτη συμβατότητα με την τρέχουσα νομοθεσία.

triangle-10px  Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιριών, εργαζομένων, υποκαταστημάτων & μισθοδοτικών περιόδων.

triangle-10px  Καρτέλα εργαζομένου με πλήρη προσωπικά, οικογενειακά, διοικητικά και μισθοδοτικά στοιχεία.

triangle-10px  Πλήρης κάλυψη της ιστορικότητας των δεδομένων σε όλα τα πεδία της εφαρμογής.

triangle-10px  Απεικόνιση όλων των τύπων ωραρίων, ακόμη και του κυλιόμενου.

triangle-10px  Αυτόματος υπολογισμός μισθοδοσίας κατά την καταχώριση των μισθοδοτικών στοιχείων της περιόδου.

triangle-10px  Ταχυκαταχώρηση στοιχείων για να μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα των εργαζομένων στο τμήμα μισθοδοσίας.

triangle-10px  Δυνατότητα δημιουργίας μισθοδοτικών περιόδων και ειδών αποδοχών ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης κατά την απόλυτη κρίση του χρήστη (μισθοδοσία 15νθημέρου, εβδομάδας κλπ).

triangle-10px  Αυτόματος υπολογισμός αναδρομικών για απεριόριστο πλήθος περιόδων και ειδών αποδοχών. Τα αναδρομικά μπορούν να ενσωματωθούν στη μισθοδοσία οποιασδήποτε περιόδου ή είδους αποδοχών.

triangle-10px  Αυτόματος υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών και άλλων κρατήσεων καθώς επίσης και ασφαλιστικών εισφορών βάσει τεκμαρτών αποδοχών των εργαζομένων (πχ. σερβιτόροι, κλπ).

triangle-10px  Υπολογισμός μικτού από καθαρό μισθό ή βάσει κόστους για την εταιρία.

triangle-10px  Απεριόριστος αριθμός επιδομάτων (σταθερών και υπολογιζόμενων).

Ειδικοί Υπολογισμοί Μισθοδοσίας

Η Premium HRM-Hotel προφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη να μορφοποιήσει οθόνες καταχώρισης καθώς και να ορίσει τύπους υπολογισμών μισθοδοσίας κατά τη δική του κρίση και επιθυμία πέραν των προσφερομένων από την εφαρμογή ”τυποποιημένων” ρυθμίσεων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί ολοκληρωτική κάλυψη και των πλέον ιδιόρρυθμων και εξειδικευμένων περιπτώσεων που μέχρι σήμερα ταλαιπωρούσαν τους υπεύθυνους μισθοδοσίας των επιχειρήσεων. Για την απόλυτη προστασία των χρηστών από πιθανό λάθος η Premium HRM-Hotel έχει ενσωματωμένη λειτουργία αναίρεσης των τύπων υπολογισμού μισθοδοσίας που ορίζει ο χρήστης και την αυτόματη επιστροφή, χωρίς καμία επίπτωση, στις αρχικές τυποποιημένες παραμέτρους της εφαρμογής. Η αναίρεση μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα όποια στιγμή επιθυμήσει ο χρήστης.

Ενημέρωση Λογιστικής

Αυτόματη δημιουργία λογιστικών εγγραφών (άρθρων) με τα στοιχεία μισθοδοσίας κάθε περιόδου και ενημέρωση των προγραμμάτων της Data Communication των σειρών Academia Financials, WinEra, καθώς και του συστήματος Μicrosoft Dynamics-NAV®.

Εκτυπώσεις

Η Premium HRM-Hotel διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα έτοιμων εκτυπώσεων και απεριόριστες δυνατότητες δημιουργίας νέων από τον ίδιο το χρήστη.

triangle-10px  Εκτύπωση όλων των προβλεπόμενων από το νόμο καταστάσεων και εγγράφων για το ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, Ασφαλιστικά Ταμεία και την Εφορία.

triangle-10px  Έτοιμες εκτυπώσεις που παρέχονται από τη Premium HRM-Hotel (επιλογή των κυριοτέρων): Μισθοδοτικές καταστάσεις εργαζομένων, Αποδείξεις μισθοδοσίας & προκαταβολών, Ανάλυση νομισμάτων, Καταστάσεις αποδοχών, Καρτέλες εργαζομένων, Κατάσταση ασφάλισης προσωπικού, Κατάσταση ασφάλισης εργαζομένων ΤΑΞΥ, Βεβαίωση εργοδότη, Βιβλίο αδειών, ΑΠΔ, Συμβάσεις εργαζομένων ολικής και μερικής απασχόλησης, Αναγγελία πρόσληψης, Βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου, Δήλωση & αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης, Κατάσταση ωρών εργασίας, Προσωρινή δήλωση και οριστική δήλωση ΦΜΥ, Βεβαιώσεις αποδοχών, Ευρετήρια εργαζομένων, με ελεύθερη επιλογή πληροφοριών.

triangle-10px  Συγκεντρωτικές εκτυπώσεις καταστάσεων και εντύπων μισθοδοσίας για όλες τις επιχειρήσεις που παρακολουθεί το λογιστικό γραφείο.

triangle-10px  Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας πρόσθετων εκτυπώσεων, κατά την απόλυτη επιθυμία του χρήστη, μέσω των διαθέσιμων πεδίων της εφαρμογής και τoυ εργαλείου Report Generator.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

triangle-10px Έκδοση της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή για υποβολή στην Εφορία

Έκδοση των ΑΠΔ σε ηλεκτρονική μορφή για υποβολή στο ΙΚΑ.

triangle-10px  Επικοινωνία και αποστολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΑΧ, ΤΕΑΥΕ, ΤΑΤΤΑ, ΤΕΑΥΦΕ κλπ).

triangle-10px  Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και υποβολής καταστάσεων και δηλώσεων μέσω του Internet στους αρμόδιους οργανισμούς.

Χαρακτηριστικά & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Αυτόματος υπολογισμός της μισθοδοσίας, βάσει της Συλλογικής Σύμβασης στην οποία εμπίπτει κάθε εργαζόμενος και της προϋπηρεσίας του, καθώς επίσης και υπολογισμός των αναδρομικών. Η ενημέρωση των στοιχείων των πινάκων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα με τις εκάστοτε νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας γίνεται από τη Data Communication αμέσως, μόλις αυτές υπογραφούν από τις αρμόδιες αρχές. με τη δημιουργία νέων εκδόσεων και την παραλαβή τους με live update μέσω Internet. Η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα της εκτύπωσης των πινάκων των ΣΣΕ και παρακολούθησης των μεταβολών τους.

Διαχείριση Πολιτικής Αμοιβών

Δυνατότητα σχεδιασμού πολιτικής αμοιβών της επιχείρησης. Διαχειρίζεται απεριόριστο αριθμό ειδικοτήτων (θέσεων εργασίας) καθώς και απεριόριστο αριθμό επιδομάτων και άλλων παροχών ανά ειδικότητα. Η κατάρτιση των σχετικών πινάκων γίνεται από το χρήστη ο οποίος ορίζει τα ποσά αμοιβών και τα ποσά ή ποσοστά επιδομάτων ανάλογα με τα κριτήρια που αυτός θα επιλέξει.

Συστήματα Παρουσίας Προσωπικού

Η Premium HRM-Hotel διαθέτει τη δυνατότητα επικοινωνίας -μέσω αρχείων ASCII- με ηλεκτρονικά συστήματα παρουσίας και ωρομέτρησης. Έτσι ενημερώνεται αυτόματα, χωρίς πληκτρολόγηση, η μισθοδοσία με τα αναγκαία στοιχεία για κά-θε εργαζόμενο (ώρες εργασίας, υπερωρίες, νυκτερινά κλπ).

Προϋπολογισμοί

Δυνατότητα δημιουργίας προϋπολογισμών μισθοδοσίας καθώς και σεναρίων διαμόρφωσης εναλλακτικών πολιτικών αμοιβών με αυτόματο υπολογισμό των αποτελεσμάτων τους, προβλέψεων αποζημιώσεων προσωπικού, κλπ.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία Με Τραπεζικά Συστήματα (Bank Link)

Η Premium HRM-Hotel επικοινωνεί και αποστέλλει στοιχεία εντολών πληρωμής μισθοδοσίας σε τράπεζες με δισκέτα ή μέσω Internet Banking. Με τον τρόπο αυτό απλοποιούνται οι συναλλαγές, αποφεύγονται τα σφάλματα, επισπεύδονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες με αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας του τμήματος μισθοδοσίας και την αναβάθμιση του επίπεδου εξυπηρέτησης των εργαζομένων.

Βάρδιες

Προγραμματισμός των βαρδιών εργασίας ανά κατηγορία βάρδιας και αυτόματος υπολογισμός μισθοδοσίας. Διαμόρφωση πλάνων βαρδιών και εναλλακτικών σεναρίων για κάλυψη κυλιομένων προγραμμάτων εργασίας. Δυνατότητα ορισμού κανόνων ώστε το πρόγραμμα εργασίας να μεταβάλλεται ανάλογα με την έλλειψη ή το πλεόνασμα προσωπικού. Ο προγραμματισμός των βαρδιών σε περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίοι απουσιάζουν με οποιοδήποτε είδος αδείας γίνεται αυτόματα.

Business Analysis

Eργαλείο ανάλυσης δεδομένων και δημιουργίας αναφορών, στατιστικών αναλύσεων και γραφημάτων. Ο χρήστης μπορεί απλά και γρήγορα να δημιουργήσει «κύβους» δεδομένων σύμφωνα με τα σενάρια που επιθυμεί αντλώντας πληροφορίες από όλα τα πεδία της εφαρμογής για να συνθέσει σύνθετες αναλύσεις και αναφορές διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο MIS σύστημα.

Premium HRM: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι εργαζόμενοι αποτελούν τον σημαντικότερο συντελεστή της επιχειρησιακής επιτυχίας γιατί είναι ο πόρος που διαμορφώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε επιχείρησης. H ενότητα εφαρμογών Human Resources Management System του Premium HRM καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού μιας σύγχρονης επιχείρησης ή οργανισμού διαθέτοντας όλες τις αναγκαίες ενότητες υποσυστημάτων:

 • Διαχείριση Ατομικών Στοιχείων Προσωπικού (φάκελος εργαζομένου)
 • Εκπαίδευση (σεμινάρια, αξιολόγηση σεμιναρίων και αποτελεσμάτων εκπαίδευσης)
 • Αξιολόγηση (ερωτηματολόγια αξιολόγησης προσωπικού, αποτελέσματα αξιολόγησης)
 • Δάνεια (δανειακές συμβάσεις, δόσεις)
 • Παροχές (κατηγορίες, είδη, χορηγήσεις)
 • Ταξίδια (προγραμματισμός, διαχείριση ταξιδιών – εξοδολογίων)
 • Άδειες – Απουσίες (προγραμματισμός, διαχείριση αδειών – απουσιών)
 • Διαχείριση Υποψηφίων (διαχείριση βιογραφικών, συνεντεύξεων, προσλήψεων)
 • Αγγελίες Πρόσληψης Προσωπικού (διαχείριση αγγελιών)
 • Οργανόγραμμα (οργανωτική δομή και περιγραφές καθηκόντων)
 • Ιατρικές εξετάσεις (προγραμματισμός – αποτελέσματα)
 • Πειθαρχικός έλεγχος (παράπονα – ποινές)
 • Ιστορικό μεταβολών στα δεδομένα
 • Οριζόμενες λειτουργίες (δυνατότητα παραμετρικής δημιουργίας υποσυστημάτων για την κάλυψη ειδικών αναγκών της επιχείρησης)

To Σύστημα Premium HRM Προσφέρει Στην Επιχείρησή Σας:

 • Απόλυτη κάλυψη της Πολιτικής Προσωπικού
 • Δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής με σταδιακή προμήθεια υποσυστημάτων σύμφωνα με την εξέλιξη των αναγκών
 • Εύχρηστο και τεχνολογικά εξελιγμένο σύστημα αναζήτησης πληροφοριών που σας επιτρέπει να αναζητάτε πληροφορίες σύμφωνα με τις παραμέτρους που επιθυμείτε
 • Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών και γραφικών παραστάσεων
 • Πολυεπίπεδο σύστημα ασφάλειας που διασφαλίζει απόλυτα τα ευαίσθητα δεδομένα του προσωπικού