Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
Καρατζά 52,
Αργολίδα, 21200

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Πλήρες παραθυρικό πρόγραμμα παρακολούθησης και υπολογισμού της μισθοδοσίας των εργαζομένων των επιχειρήσεων. Είναι διαθέσιμο σε 3 διαφορετικές εκδόσεις.

Χαρακτηριστικά Και Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Ι. STANDARD EDITION

triangle-10px  Παρακολούθηση έως 50 εταιριών και 20 εργαζομένων ανά εταιρία.

triangle-10px  Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Πλήρης διαχείριση και επεξεργασία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Αυτόματη ενημέρωση μέσω Internet με αυτόματη αναπροσαρμογή μισθών με βάση τις αλλαγές των Σ.Σ.Ε. Πλήρης διατήρηση ιστορικότητας, προβολή πινάκων ιστορικότητας συμβάσεων, προβολή κειμένων Σ.Σ.Ε.

triangle-10px  Μαζικότητα Υπολογισμών & λοιπών ενεργειών όλων των εργαζομένων όλων των εταιριών. Μαζικός Υπολογισμός Μισθοδοσίας. Μαζική προβολή αποτελεσμάτων. Μαζική εξαγωγή εκτυπώσεων.

triangle-10px  Ευέλικτη διαχείριση καρτέλας εργαζομένου. Παράλληλη προβολή στοιχείων καρτέλας και μισθοδοτικών περιόδων. Αυτόματη ενημέρωση ασφαλιστικών στοιχείων. Αυτόματος υπολογισμός λόγω αποχώρησης.

triangle-10px  Πλήρης Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων. (Έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, ειδικές περιπτώσεις ασφαλισμένων πχ σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητές ΟΑΕΔ κλπ, εργατοτεχνίτες οικοδομικών επιχειρήσεων, ξενοδοχεία, ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικές περιπτώσεις επαγγελματιών πχ ξεναγοί, φασόν, καλλιτέχνες, διάφοροι τρίτοι κ.ά).

triangle-10px  Διαχείριση Μισθοδοτικών Περιόδων. Αυτόματος υπολογισμός κανονικών περιόδων, Δώρων, Επιδομάτων, Αποζημιώσεων, Αναδρομικών Αποδοχών, Αναδρομικών Εισφορών, Εκκαθάρισης Φόρου κ.λ.π.

triangle-10px  Επεξεργασία Μισθοδοτικής Περιόδου. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ανταμοιβών. Άδεια, Ασθένεια, Παροχές, Πρόσθετες Αποδοχές, Προκαταβολές.

triangle-10px  Πληρότητα εκτυπώσεων. Απεριόριστες επιλογές πρότυπων εκτυπώσεων, καταστάσεων μισθοδοσίας και όλων των σχετικών εντύπων Δημοσίου. (Έντυπα Προσλήψεων – Αποχωρήσεων – Συμβάσεων – Προσωρινή & Οριστική ΦΜΥ – Συνοδευτική Ελ. Επαγγελματιών – Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου – Ληξιάριο Συμβάσεων –  Πίνακας Προσωπικού – Πρόγραμμα Εναλλαγής – Οικογενειακό Επίδομα – Επιδότηση Παραμεθορίων – Βεβαίωση Εποχικότητας – Πρακτική Άσκηση – Αιτήσεις Απογραφής, Μεταβολής, Μη Οφειλής, Ενημερότητας ΙΚΑ – Καταστάσεις Ασφαλίστρων ΟΛΩΝ των Επικουρικών & Λοιπών ταμείων – Υπόλοιπο Αδειών (όλων των τύπων) – Πλαφόν Ασθενείας.

triangle-10px  Υψηλές δυνατότητες παραμετροποίησης. Περίοδος, Αποδοχές, Ταμεία, Φόρος, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Άδειες κ.λ.π.

triangle-10px  Σχεδίαση Εκτυπώσεων. Σχεδιαζόμενη Μισθοδοτική με ενσωμάτωση προτύπων εκτυπώσεων.

triangle-10px  Αρχείο Πληρωμών. Αυτόματη δημιουργία εντολών πληρωμών σε όλες τις Τράπεζες. Προβολή πληρωμών σε τράπεζες και μετρητοίς.

triangle-10px  Αυτοματοποιημένες διαδικασίες – Υποβολές μέσω Internet. Δυνατότητα υποβολής μέσω internet των Οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, ΑΠΔ, καθώς και εξαγωγής αρχείων εισφορών σε Λοιπά & Επικουρικά Ταμεία.).

triangle-10px  Άρθρο Λογιστικής. Αυτόματη δημιουργία άρθρων Γενικής Λογιστικής. Αυτόματη εξαγωγή και ενσωμάτωση σε οποιαδήποτε εμπορολογιστική εφαρμογή.

triangle-10px  Σύστημα Ασφαλείας. Ευέλικτη Διαχείριση Χρηστών. Προειδοποιητικά & Απαγορευτικά Μηνύματα Ασφαλείας. Ταμεία.

triangle-10px  Αυτόματη σύνδεση με τις εφαρμογές Hyper.Axion Λογιστική Διαχείριση, Extra Λογιστική Διαχείριση, Extra Εσόδων Εξόδων, Extra Γενική Λογιστική.

II. ADVANCED EDITION

Επιπλέον των χαρακτηριστικών της Standard Edition περιλαμβάνονται:

triangle-10px  Παρακολούθηση έως 100 εταιρειών και 50 εργαζομένων ανά εταιρεία.

triangle-10px  Ωράρια Εργασίας. Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικά συστήματα ωρομέτρησης. Δημιουργία & Διαχείριση Συστήματος Βαρδιών & Ωραρίων Εργασίας. Αυτόματος υπολογισμός αποτελεσμάτων και μεταφορά στις μισθοδοτικές περιόδους.

triangle-10px  Κέντρα Κόστους. Πλήρης παρακολούθηση και επιμερισμός των κέντρων κόστους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης. Παρακολούθηση των εργαζομένων ανά κέντρο κόστους για εύκολη και με ακρίβεια πληροφόρηση και υπολογισμό του κόστους μισθοδοσίας.

triangle-10px  Ημερολόγιο Ασφαλιστικών Ημερών. Δυνατότητα χρήσης ημερολογίου για τον αυτόματο προσδιορισμό των ασφαλιστικών ημερών είτε παρακολουθώντας ημέρες εργασίας είτε ημέρες απουσίας.

triangle-10px  Διαχείριση Αδειών. Βιβλίο Αδειών & Μαζική Εισαγωγή Αδειών.

IΙΙ. FULL EDITION

Επιπλέον των χαρακτηριστικών της Advanced Edition περιλαμβάνονται:

triangle-10px  Παρακολούθηση έως 150 εταιρειών και 100 εργαζομένων ανά εταιρεία.

triangle-10px  Report Generator για την επιλογή της μορφής των εκτυπώσεων ανά χρήστη.

triangle-10px  Αναλυτική Λογιστική. Αυτόματη δημιουργία άρθρου Αναλυτικής Λογιστικής. Αυτόματη εξαγωγή και ενσωμάτωση σε οποιαδήποτε εμπορολογιστική εφαρμογή.

triangle-10px  Προβολή Αρχείου Καταγραφής. Προβολή αρχείου καταγραφής της κάθε ενέργειας σε οποιοδήποτε πεδίο και αν γίνεται από οποιονδήποτε χρήστη.