Επικοινωνία

Αθήνα
Γραβιάς 23
Αιγάλεω, 12243

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Θεσσαλονίκη
Στρ. Καλλιδοπούλου 6Β
Φάληρο, 54642

Τ. 700 700 7077
E. info@softcomm.gr

Άργος
28ης Οκτωβρίου 22
Αργολίδα, 21232

Τ. 27510 69010
E. info@softcomm.gr

Το έργο υλοποίησης ενός Συστήματος Λογισμικού είναι σημαντικό και κρίσιμο για την εταιρία η οποία πρόκειται να βασίσει τη λειτουργία της σε αυτό καθώς δεν αποτελεί απλά μία επένδυση τεχνολογίας. Το Λογισμικό Σύστημα δεν είναι απλά ένα σύνολο από modules όπου η κάθε εταιρεία αγοράζει με βάση τις ανάγκες της. Είναι ένας επιχειρηματικός μετασχηματισμός, όπου τόσο τα στελέχη όσο και οι διαδικασίες της επιχείρησης πρέπει να εναρμονιστούν με το software και το hardware. Η επιτυχία του μετασχηματισμού αυτού καθορίζει πρακτικά την αποτίμηση της επένδυσης (Return On Investment).

Η σωστή επιλογή του Συστήματος Λογισμικού είναι μία πολύ σημαντική απόφαση που πρέπει να παρθεί αλλά παρ’ όλα αυτά τα σημαντικότερα λάθη γίνονται ακριβώς στο στάδιο της αρχικής επιλογής. Η σωστή επιλογή Συστήματος Λογισμικού είναι η συνισταμένη μιας σειράς διεργασιών που πρέπει να εκτελεστούν όπως η ανάλυση και μελέτη των αναγκών του πελάτη, η παραμετροποίηση του συστήματος σύμφωνα με τις εταιρικές ανάγκες, η εγκατάσταση της εφαρμογής, η εκπαίδευση των χρηστών, η δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής καθώς και, στη συνέχεια, η παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας και η συντήρηση της εφαρμογής και η συνεχής υποστήριξη των χρηστών σε οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί είναι ο «ακρογωνιαίος λίθος» της επιτυχίας του πληροφοριακού συστήματος.

Φάσεις Οργάνωσης & Υλοποίησης Του Έργου

triangle-10px  Εγκατάσταση της Εφαρμογής

Κατά την πρώτη φάση του έργου συμφωνείται η οργάνωση και η μέθοδος διεξαγωγής του έργου και γίνεται εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος του έργου. Εγκαθίσταται η βάση δεδομένων (RDBMS) και το λογισμικό της εφαρμογής (server και clients).

triangle-10px    Ανάλυση των Απαιτήσεων, Καθορισμός των Προδιαγραφών

Παραμετροποίηση της Εφαρμογής. Κατά την φάση αυτή θα μελετηθούν, σε συνεργασία με τον πελάτη οι συνθήκες και τα συστήματα λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και οι επιθυμίες της Διοίκησης σε σχέση με το υπό εγκατάσταση λογισμικό. Πραγματοποιείται καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων βάσει των οποίων θα σχεδιασθεί η παραμετροποίηση του συστήματος (λογιστικό σχέδιο, κωδικοποιήσεις, εκτυπώσεις, φόρμες, παραστατικά, δικαιώματα χρηστών, ασφάλεια εφαρμογής, επικοινωνίες κλπ). Στη συνέχεια ξεκινήσουν οι εργασίες παραμετροποίησης σε συνεργασία με τον πελάτη.

triangle-10px  Μετάπτωση των Δεδομένων

Η μετάπτωση (μεταφορά) των δεδομένων από την εφαρμογή λογισμικού που ήδη χρησιμοποιεί ο πελάτης είναι αυτόνομο έργο και υλοποιείται στις εγκαταστάσεις της Software Communication. Τα κύρια αρχεία που θα συμφωνηθεί να μεταφερθούν πρέπει να παραδοθούν στη Software Communication σε μορφή ASCII FILES Fixed Width με διαχωρισμό στηλών με Spaces (διαστήματα) ώστε να μεταφερθούν σωστά στο νέο Σύστημα Λογισμικού.

triangle-10px  Εκπαίδευση

Η επιτυχής εκπαίδευση των χρηστών είναι σημαντικός παράγων επιτυχίας για το έργο. Η Software Communication διαθέτει σημαντική εμπειρία στην οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων. Η εκπαίδευση πρώτου επιπέδου αφορά τον Υπεύθυνο Συστήματος και τους Υπευθύνους Υποσυστημάτων (key users) του πελάτη . Αποσκοπούν στην θεωρητική και πρακτική εξοικείωσή τους με την εφαρμογή ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν τα βασικά υποσυστήματα του νέου πληροφοριακού συστήματος ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία της εφαρμογής και να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους κατά τη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας. Η εκπαίδευση μπορεί να διενεργηθεί είτε στο χώρο του πελάτη είτε στo χώρο σεμιναρίων στα γραφεία της Software Communication και θα είναι θεωρητική και πρακτική.

triangle-10px  Πιλοτική Λειτουργία της Εφαρμογής

Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί η πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής κατά την οποία οι βασικοί χρήστες εξοικειώνονται με τη λειτουργία του συστήματος και επιλύουν τις όποιες απορίες τους. Κατά τη φάση αυτή γίνονται από τους χρήστες βάσει σεναρίου περιορισμένου αριθμού καταχωρήσεις. Εντοπίζονται τυχόν προβλήματα και επιφέρονται οι σχετικές προσαρμογές.

triangle-10px  Παράλληλη Λειτουργία του Λογισμικού Ανάλυση των Απαιτήσεων

Το νέο σύστημα λειτουργεί παράλληλα με αυτό που υφίσταται σήμερα. Κατά τη φάση αυτή θα εκτελούνται διορθώσεις με σκοπό την αριστοποίηση του πληροφοριακού συστήματος εν όψει της τακτικής λειτουργίας του. Ως παράλληλη χρήση νοείται η καταχώρηση στο νέο σύστημα όλων των συναλλαγών που διαχειρίζεται η παλαιά εφαρμογή. Αν ο πελάτης δεν διαθέτει μηχανοργάνωση τότε η λειτουργία θα υλοποιηθεί βάσει σεναρίου δοκιμών.

triangle-10px  Οριστικοποίηση Παραμετροποίησης

Κατά τη φάση αυτή καταγράφονται οι παρατηρήσεις από την παράλληλη λειτουργία των συστημάτων και λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις για τυχόν προσαρμογές της παραμετροποίησης που απαιτούνται.

triangle-10px  Τελική Δοκιμή του Συστήματος

Μετά την υλοποίηση των τελικών προσαρμογών στην παραμετροποίηση της εφαρμογής που προέκυψαν από την πρώτη φάση παράλληλης λειτουργίας υλοποιείται η δεύτερη και τελική φάση ολοκληρωμένης λειτουργίας και επιφέρονται οι απαραίτητες τελικές τροποποιήσεις στην παραμετροποίηση προκειμένου να παραδοθεί το έργο.

triangle-10px  Πραγματική Λειτουργία του Συστήματος

Ξεκινά η πραγματική λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος από τους χρήστες (live run). Οι consultants της Software Communication είναι συνεχώς στη διάθεση του πελάτη για θέματα που τυχόν προκύψουν.

triangle-10px  Οριστική Παράδοση – Παραλαβή

Με το τέλος της περιόδου πραγματικής λειτουργίας του συστήματος υλοποιείται η οριστική παραλαβή του έργου από τον Πελάτη.